Privacy verklaring 

Inleiding
De website fondsenwerving.blog is een initiatief van Reinier Fundraising (hierna: “wij”). Wij verwerken privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, van onze bezoekers. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij doen dit om onze bezoekers op de hoogte te houden van nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin jouw toestemming vereist is;

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • wanneer wij jouw gegevens delen, zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Reinier Fundraising | fondsenwerving.blog - Contactgegevens
De website fondsenwerving.blog is een initiatief van Reinier Fundraising, een eenmanszaak gespecialiseerd in interim management en advieswerkzaamheden op het gebied van particuliere fondsenwerving in de non-profit sector. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen.

Wij zijn gevestigd op Reinier Claeszenstraat 25-3, 1056 WD, Amsterdam. Dit is geen bezoekadres, slechts een postadres. Werkzaamheden vinden plaats op locatie van opdrachtgevers.

We helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met Reinier Spruit via reinier@reinier.fr.

Wijzigingen cookie- en privacyverklaring
Reinier Fundraising behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie- en privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 10 april 2019.

Waarom wij persoonsgegevens mogen verwerken
Ons privacy en cookie beleid houdt rekening met een aantal wetten, o.a.:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection Regulation (EU) 2016/679

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

 • Telecommunicatiewet

De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp.

De verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring, is toegestaan op basis van deze wetten omdat we een overeenkomst met jou hebben en/of toestemming van jouw kant hebben, of een gerechtvaardigd belang (voor de beschreven doeleinden) hebben om deze verwerking uit te voeren, of omdat het vereist is door de wet. We sturen je alleen marketingcommunicatiemiddelen met jouw toestemming, en je kunt er altijd voor kiezen om deze stop te zetten (‘opt-out’).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je van ons gebruikt, of op andere wijze met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam

 • voorletters

 • tussenvoegsel

 • achternaam

 • e-mailadres

 • opt-in/opt-out (e-mail)

 • opzegreden

 • IP-adres

 • klikgedrag


Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Jongeren
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via reinier@reinier.fr, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?
We kunnen persoonsgegevens van jou verzamelen wanneer je direct met ons contact opneemt.
Bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft op onze website om onze emails te ontvangen.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij afneemt en/of gebruikt), waaronder:

 • Om jou te informeren over fondsenwerving gerelateerd nieuws. 

 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.

 • Om je te benaderen als contactpersoon voor een organisatie.

 • Om de inhoud en werking van onze website te analyseren en te verbeteren (geanonimiseerd).

Met name m.b.t. marketingdoeleinden kunnen we je benaderen via e-mail als je er in hebt toegestemd om op deze wijze benaderd te worden. We kunnen je ook servicemeldingen via e-mail sturen.

Te allen tijde kan je verzoeken om dit soort marketingactiviteiten stop te zetten via de link onderin de emails die je van ons krijgt.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Belangrijkste ontvanger van de persoonsgegevens is natuurlijk Reinier Fundraising. Ook zijn er enkele partijen die deze gegevens kunnen verwerken, denk hierbij aan hostingpartijen (te weten Squarespace) en communicatiepartijen (te weten Mailchimp). Deze partijen verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn.

Veilige omgang met persoonsgegevens
Reinier Fundraising draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Persoonlijke gegevens van websitebezoekers en nieuwsbriefabonnees worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De websites van Reinier Fundraising gebruiken een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, het SSL certificaat (herkenbaar aan https:// als begin van al onze webpagina’s en het slotje voor de url). De persoonsgegevens die je uitwisselt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met reinier@reinier.fr. 

Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Reinier Fundraising bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Reinier Fundraising de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Je gegevens worden alleen aan een derde partij verstrekt, als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De benodigde data worden altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. Met uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Reinier Fundraising verstrekt nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Waar slaan we persoonsgegevens op?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EER worden opgeslagen, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen. Voor het doorgeven naar andere landen en partijen werken we met speciale contracten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via reinier@reinier.fr.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Verder kan je ook je toestemming te allen tijde intrekken voor bijv. het ontvangen van e-mails, of andere verwerkingen.
Ook kan je aangeven dat je geen marketinginformatie meer wenst te ontvangen. Deze en andere voorkeuren kan je aan reinier@reinier.fr laten weten.

Als je hebt aangegeven dat je onze emails niet meer wenst te ontvangen, zullen we deze details bewaren op een afmeldlijst om te zorgen dat we je niet verder benaderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar reinier@reinier.fr.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Reinier Fundraising wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Cookie-verklaring

Deze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en het verkeer op de site te analyseren. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen content en advertenties aanpassen op basis van jouw internetgedrag en profiel. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Bepaal zelf welke cookies jij goedkeurt. Deze instellingen kun je altijd aanpassen via onderstaande link. Echter kunnen door het uitschakelen van cookies bepaalde onderdelen van de website niet meer optimaal functioneren.

We onderscheiden de volgende cookies op onze website:

 • Essentiële cookies - Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem websitestatistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kun jij ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. Je kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door jouw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in onze privacy verklaring.

 • Voorkeurscookies - Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren.

 • Analytische cookies - Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo jouw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

 • Advertentiecookies - Met deze cookies kan jouw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.